RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 06.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawiony link do pliku PDF

Statut

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOŁOMINIE


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Miejski Dom Kultury w Wołominie, zwanym dalej „ Miejskim Domem Kultury” działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
3. uchwały Nr I-6/95 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 lutego 1995r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury,
4. niniejszego Statutu.

§2.

1. Miejski Dom Kultury w Wołominie jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno- finansowym, nadzorowanym przez organizatora, którym jest gmina Wołomin.
2. Siedziba Miejskiego Domu Kultury mieści się w Wołominie przy ulicy Mariańskiej 7 a terenem działania jest gmina Wołomin.
3. Miejski Dom Kultury w Wołominie może realizować działalność na terenie całego kraju i za granicą w ramach współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

§3.

Miejski Dom Kultury w Wołominie posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§4.

Miejski Dom Kultury w Wołominie używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści: nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, adres oraz numer telefonu.

§5.

Miejski Dom Kultury w Wołominie może używać nazwy skróconej „MDK w Wołominie”.

Rozdział II
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§6.

1. Celem Miejskiego Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, upowszechnianie i promocja kultury.
2. Cele Miejskiego Domu Kultury realizowane są w szczególności poprzez:
1) rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Wołomin,
3) stwarzanie warunków do rozwoju osobowości człowieka i kształtowanie jego postawy do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
4) kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,
5) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.

§7.

1. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy w szczególności:
1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.
2. Zadania Miejskiego Domu Kultury obejmują ponadto:
1) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno-naukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno- sportowym i turystycznym,
2) współdziałanie ze szkołami, biblioteką, z instytucjami i organizacjami społecznymi przy realizacji celu, o którym mowa w rozdziale 2,
3) organizowanie i prowadzenie kursów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych,
4) prowadzenie działalności promocyjnej,
5) powadzenie działalności wydawniczej.
3. Miejski Dom Kultury w Wołominie może prowadzić ponadto działalność instruktażowo- metodyczną dla instytucji kultury w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1.

§8.

Miejski Dom Kultury ma obowiązek podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej i wiedzy o Mazowszu.

§9.

Miejski Dom Kultury realizując zadania, współpracuje na obszarze swojego działania z towarzystwami, ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami, organizacjami i instytucjami społecznymi.

§10.

Miejski Dom Kultury w Wołominie może prowadzić wymianę kulturalną z zagranicą.

Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§11.

1. Miejskim Domem Kultury w Wołominie kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
2. Za gospodarkę finansową Miejskiego Domu Kultury odpowiedzialność ponosi Dyrektor.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Wołomina.
4. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Wołomina.
5. Powołanie Dyrektora następuje na okres od 3 do 4 lat.
6. Organem Doradczym jest Rada Programowa składająca się z 3 pracowników wyznaczonych przez Dyrektora.
7. Za udział w pracach Rady Programowej nie przysługują diety, ani zwrot kosztów.

§12.

Organizację wewnętrzną Miejskiego Domu Kultury w Wołominie określa Regulamin Organizacyjny wydany w drodze zarządzenia przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Wołomina oraz działających w Miejskim Domu Kultury organizacji związkowych.

§13.

1. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Miejskim Domu Kultury w Wołominie pracowników.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Domu Kultury w Wołominie.

§14.

1. Dyrektor ustala wynagrodzenie pracowników na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.
2. Wynagrodzenie dla Dyrektora ustalane jest przez Burmistrza Wołomina.
3. Burmistrz Wołomina pełni wobec dyrektora funkcję zwierzchnika służbowego oraz wykonuje względem dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§15.

1. Nadzór nad gospodarką finansową Miejskiego Domu Kultury w Wołominie sprawuje organizator.
2. Miejski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
3. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Domu Kultury jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.
4. Dyrektor w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie o procedurze uchwalania budżetu przedkłada Burmistrzowi Wołomina:
1) Projekt planu finansowego Miejskiego Domu Kultury na rok następny,
2) Plan działalności merytorycznej na rok następny.
5. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wołominie składa Burmistrzowi Wołomina w terminie do końca lutego, roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Miejskiego Domu Kultury za rok ubiegły.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury, zgodnie z odrębnymi przepisami,
w szczególności z ustawą o rachunkowości, zatwierdza Burmistrz Wołomina.

§16.

1. Przychodami Miejskiego Domu Kultury w Wołominie są:
1) dotacje z budżetu Organizatora
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury- w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (t. j. Dz. U. z 1999 roku Nr 98 poz. 1150 z późn. zm.),
3) środki otrzymane od osób fizycznych,
4) środki otrzymane od osób prawnych,
5) dotacja celowa z budżetu państwa,
6) dotacja podmiotowa funduszy celowych,
7) środki otrzymane z innych źródeł.
2. Organizator może przekazać dotację:
1) podmiotową - na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu,
2) celową - na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celową - na realizację wskazanych zadań i programów,
3. Wpływy z prowadzonej działalności obejmują w szczególności wpływy z:
1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.
2) sprzedaży własnych wydawnictw,
3) organizacji imprez- zlecanych przez inne instytucje i zakłady,
4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych,
5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp.,
6) promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Miejski Dom Kultury,
7) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów i sekcji- na zlecenie innych podmiotów,
8) sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne,
9) usług reklamowych,
10) innych usług, związanych z działalnością statutową Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.
4. Wysokość rocznej dotacji na działalność Miejskiego Domu Kultury ustala organizator.
5. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt. 2-4 i 7 mogą być wykorzystane na
cele statutowe, w tym pokrywanie kosztów działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie

§17.

1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, który odpowiada wartości wydzielonego dla instytucji.
2. Fundusz Miejskiego Domu Kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:
1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
3. Fundusz Miejskiego Domu Kultury zwiększa się o:
1) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju rozwoju instytucji,
2) zysk pozostający w dyspozycji Miejskiego Domu Kultury,
3) środki z innych źródeł.
4. Fundusz Miejskiego Domu Kultury zmniejsza się o:
1) straty bilansowe,
2) finansowanie inwestycji,
3) inne zmniejszenia.
5. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.
6. Miejski Dom Kultury w Wołominie tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
7. Miejski Dom Kultury może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne:
1) fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych,
2) inne fundusze.
Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy ustalone przez Dyrektora.

§18.

Miejski Dom Kultury prowadzi rachunkowość na zasadach określonych dla osób prawnych.

§19.

1. Miejski Dom Kultury w Wołominie posiada własne konto bankowe.
2. Miejski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania. Czynności prawne w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.

Rozdział V
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ

§20.

Miejski Dom Kultury w Wołominie może prowadzić także inną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21.

Zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie może dokonywać Rada Miejska w Wołominie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Do pobrania: PDFOpublikował: Jan Bartnik
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: Marzena Małek
Dokument z dnia: 26.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 822