#RokRóżewicza

Codziennie – przez miesiąc – będziemy publikować słowa Patrona roku 2021. Dziś Tadeusz Różewicz.

,,Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie
Głos

Tadeusz Różewicz
Poeta, dramatopisarz, scenarzysta filmowy, prozaik, satyryk, tłumacz poezji węgierskiej. Jeden z najwszechstronniejszych i najbardziej twórczych kontynuatorów literackiej awangardy w kraju i na świecie. Wielokrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla.
Sa­mo­dziel­ny de­biut Ta­de­usza Ró­że­wi­cza przy­padł na 1947 rok, kie­dy to uka­zał się to­mik po­etyc­ki Niepokój, któ­ry to zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał my­śle­nie o współ­cze­snej po­ezji oraz przed­sta­wia­niu wo­jen­nych traum w li­te­ra­tu­rze i kul­tu­rze w ogó­le. W tym­że rów­nież cy­klu za­ini­cjo­wał po­wsta­nie pią­te­go sys­te­mu wer­sy­fi­ka­cyj­ne­go okre­śla­ne­go przez kry­ty­ków „ró­że­wi­czow­skim”.Skip to content

Newsletter MDK

Bądź na bieżąco